dodaj ogłoszenie
portal ogłoszeniowy - ogłoszenia samochodowe
Logowanie |Rejestracja
 
 

1. DEFINICJE

Serwis fejscar.pl – serwis ogłoszeniowy pod nazwą fejscar.pl, prowadzony przez InBlack s.c., 98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 17, w ramach którego użytkownicy mogą zamieszczać i przeglądać ogłoszenia.

Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu, opublikowane w ramach Serwisu fejscar.pl, na warunkach o których mowa w Regulaminie.

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu fejscar.plRegulamin określa zasady korzystania i świadczenia przez InBlack s.c.odpłatnych usług na rzecz Użytkowników w zakresie zamieszczania przez nich ogłoszeń oraz korzystania z Serwisu fejscar.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia,  posiadająca  pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała treść Regulaminu.

Pojazd – pojazd samochodowy, motocykl, skuter, quad oraz inne pojazdy przeznaczone do transportu lądowego, które mogą być przedmiotem obrotu w Serwisie fejscar.pl.

Cennik – ustalone przez InBlack s.c. opłaty za usługi świadczone przez Serwis fejscar.pl.

2. ZASADY OGÓLNE

2.1. Korzystanie z Serwisu fejscar.pl jest możliwe na urządzeniach elektronicznych z dostępem do Internetu z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer).

2.2. Użytkownik korzystający z Serwisu fejscar.pl po raz pierwszy musi zarejestrować się wypełniając formularz rejestracyjny oraz zaakceptować Regulamin. Po prawidłowej rejestracji w Serwisie na adres wskazany w formularzu, przesłana zostanie wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link aktywacyjny Użytkownik zostaje zarejestrowany w Serwisie. Następnie na adres wskazany w formularzu, przesłana jest wiadomość z loginem i hasłem potrzebnym do zalogowania się w Serwisie.

2.3. Użytkownik może zmienić hasło wygenerowane przez system korzystając z funkcji „nie pamiętam hasła”. Wówczas po podaniu prawidłowych danych: login (e-mail), nowe hasło, powtórzenie hasła, po przejściu „Dalej” na adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z linkiem aktywacyjnym zmieniającym hasło. Po uaktywnieniu linka hasło zostanie zmienione.

2.4. Logowanie do Serwisu – należy podać login podany podczas rejestracji i aktualne hasło.

2.5. Ogłoszenie dodaje zalogowany Użytkownik poprzez samodzielne wypełnienie formularza elektronicznego (co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe), udostępnionego przez Serwis fejscar.pl z treścią ogłoszenia zgodną ze stanem faktycznym i ceną sprzedaży. Do ogłoszenia Użytkownik ma możliwość dodania maksymalnie 15 zdjęć Pojazdu. Po wypełnieniu Użytkownik ma możliwość wybrania trzech opcji prezentowania ogłoszeń w Serwisie fejscar.pl oraz wybrania formy płatności.

2.6. Ogłoszenie zostaje aktywowane w Serwisie fejscar.pl z chwilą zaksięgowania wpłaty wybierając e-płatności lub z chwilą otrzymania informacji od operatora płatności SMS o otrzymaniu wpłaty w przypadku wyboru płatności SMS.

2.7. Emisja ogłoszenia rozpoczyna się nie później niż w ciągu 3 godzin od aktywacji ogłoszenia. Czas emisji ogłoszenia w Serwisie fejscar.pl wynosi 14 dni.

2.8. Użytkownik po zalogowaniu do Serwisu fejscar.pl ma dostęp do panelu Użytkownika umożliwiającego edycję ogłoszenia oraz możliwość odnowienia czasu emisji o kolejne 14 dni wraz z wyborem sposobu płatności za aktywowania ogłoszenia.

2.9. Ogłoszenie może być prezentowane przy wykorzystaniu trzech opcji:

1) ogłoszenie standardowe – Standard;

2) ogłoszenia na początku listy – Medium;

3) ogłoszenie na stronie głównej – Top.

2.10. Ogłoszenie standardowe – ogłoszenie Standard prezentowane w Serwisie fejscar.pl bez dodatkowych wyróżnień.

2.11. Ogłoszenie na początku listy – ogłoszenie Medium prezentowane w Serwisie fejscar.pl na żółtym tle oraz wyświetlane jest na początku listy wyszukiwania ogłoszeń.

2.12. Ogłoszenie na stronie głównej – wyróżnione ogłoszenie Top prezentowane na stronie głównej Serwisu fejscar.pl.

2.13. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie, wybierając odpowiedni pakiet, decyduje w jaki sposób ogłoszenie będzie prezentowane, zgodnie z usługami oferowanymi przez Serwis fejscar.pl.

2.14. Użytkownik odpowiedzialny jest za publikowane treści oraz za zamieszczane w Serwisie fejscar.pl pliki multimedialne (w tym zdjęcia i filmy). Oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają praw a także Regulaminu Serwisu fejscar.pl oraz praw osób trzecich. Właściciel Serwisu fejscar.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkownika, a w szczególności za prawdziwość oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez Użytkownika treści i zamieszczane pliki.

2.15. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści oraz plików multimedialnych (w tym zdjęć i filmów) i wyraża zgodę na publikowanie ich (w tym modyfikowanie) przez Serwis fejscar.pl.

2.16. Zabrania się umieszczania w Serwisie fejscar.pl ogłoszeń o podtekstach seksualnych, a w szczególności zdjęć pornograficznych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne i etyczne.

2.17. Serwis fejscar.pl nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie współpracujących partnerów.

2.18. Serwis fejscar.pl ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, a w szczególności narusza prawa autorskie, dobre obyczaje, treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych za zamieszczone ogłoszenie.

2.19. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w procesie rejestracji jest dobrowolne.

2.20. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu fejscar.pl, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest InBlack s.c., 98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 17.

2.21. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez InBlack s.c.,
98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 17, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez InBlack s.c.

2.22. Użytkownik ma prawo wglądu do danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania do ich usunięcia.

2.23. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w zakresie realizacji świadczonych usług w ramach Serwisu fejscar.pl.

2.24. InBlack s.c. stosuje pliki „cookies”, które wykorzystywane są do sporządzania statystyk oraz wykorzystywane są podczas korzystania z Serwisu fejscar.pl.

3. OPŁATY

3.1. Cennik ogłoszeń dla klientów indywidualnych e-płatności

ilość ogłoszeń
standard
ilość ogłoszeń
na początku listy
ilość ogłoszeń
na stronie głównej
pakiet cena
(e-płatności)
1 0 0 Standard
  PROMOCJA 0 zł
1 1 0 Medium   9.90 zł brutto
1 1 1 Top 29.90 zł brutto
ważność wszystkich ogłoszeń w powyższych pakietach to 14 dni

3.2. Cennik ogłoszeń dla klientów indywidualnych SMS

 

ilość ogłoszeń
standard
ilość ogłoszeń
na początku listy
ilość ogłoszeń
na stronie głównej
wyślij SMS o treści: na numer: cena SMS
(brutto)
1 0 0 AP.fejscar 79068 11.07 zł brutto
1 1 0 AP.fejscar 91958 23.37 zł brutto
ważność wszystkich ogłoszeń w powyższych pakietach to 14 dni

 

3.3. Pakiety dla dealerów


Dla użytkowników eksportujących ogłoszenia za pomocą programu Auto-Market oraz AKoL dodawane są one do serwisu bezpłatnie, bez ograniczeń ilościowych.

pakiet
ilość ogłoszeń
standard
ilość ogłoszeń
na początku listy
 ilość ogłoszeń
na stronie głównej
ważność
ogłoszenia
ważność
pakietu
cena
   Startowy
       200            20            20 14 dni 6 miesięcy
PROMOCJA 0 zł 
   Pakiet 50
         50              0              0 14 dni 6 miesięcy
99.00 zł brutto
   Pakiet 50 VIP
         50            15            15 14 dni 6 miesięcy
129.00 zł brutto
   Pakiet 100
       100              0              0 14 dni 6 miesięcy
149.00 zł brutto
   Pakiet 100 VIP
       100            30            30 14 dni 6 miesięcy
189.00 zł brutto
   Pakiet 250
       250              0 
             0 14 dni 6 miesięcy
249.00 zł brutto
   Pakiet 250 VIP
       250            80
           80 14 dni 6 miesięcy
299.00 zł brutto
* - miesiąc liczony jako 30 dni

4. REKLAMACJE

4.1. Użytkownik ma prawo zgłaszania reklamacji niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Serwis fejscar.pl usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja Ogłoszenia powinna się zakończyć.

4.2. Reklamacje zgłasza się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fejscar.pl lub listem poleconym na adres InBlack s.c., 98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 17.

4.3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, numer ogłoszenia, którego dotyczy oraz opis powodu reklamacji. Reklamacje niepozwalające na zidentyfikowanie Użytkownika i ogłoszenia nie będą rozpatrywane.

4.4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

4.5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, InBlack s.c. zawiadomi o tym Użytkownika i określi przewidywany termin wyjaśnienia reklamacji.

4.6. Po rozpatrzeniu reklamacji, Użytkownik zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zawarcie umowy dot. emisji ogłoszenia wymaga wykonania czynności, o których mowa w pkt 2.6 i pkt 2.7.

5.2. Serwis fejscar.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.

5.3. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Serwis fejscar.pl. Informacja o zmianach i terminach ich obowiązywania zostanie udostępniona na stronie internetowej Serwisu fejscar.pl oraz drogą elektroniczną. Zmiany opisane powyżej wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonywane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe będą na warunkach obecnych.